Skip navigation

Member Profile

Ibc Smart  Lock

Ibc Smart Lock

Member

Screen NameibcsmartlockActivities1
Member SinceMay 11, 2020CoLab Points (actual)
0
CountryVietnamCoLab Points (max. potential)
0

IBC ???c thành l?p n?m 1972 t?i thành ph? Velbert – cái nôi c?a ngành công nghi?p khóa ??c. ???c ??ng ký nhãn hi?u qu?c t? l?n ??u t?i thành ph? Madrid, Tây Ban Nha. Khóa thông minh IBC là th??ng hi?u n?i ti?ng th? gi?i ???c ch? t?o d?a trên s? t? m?. chính xác t?ng chi ti?t t? trí tu? không gi?i h?n c?a n??c ??c. T? khi thành l?p. IBC xác ??nh chú tr?ng vào nghiên c?u phát tri?n (R&D) s?n xu?t ra nh?ng s?n ph?m khóa thông minh vân tay, c?ng t? an ninh, ?èn n?ng l??ng m?t tr?i solar, ki?m soát ra vào. có ch?t l??ng tinh x?o. an toàn, thu?n ti?n và tho?i mái trong quá trình s? d?ng, phong cách ??n gi?n th?i th??ng.

https://ibclock.com/

Proposals

IBC Smart has not yet contributed to any Proposals.

Proposal Links

There are no Proposal linking to this member's Proposal yet.

Supporting

IBC Smart has not yet supported any Proposal.

Activities

Ibc Smart Lock joined the Climate CoLab communityMay 11, 2020
SEE ALL